Boliger Spirea Park felt A, B og C

Leiligheter og barnehage på Løren

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Øie AS / JM Norge AS

Areal

24.000m² BRA

Status

Ferdigstilt

Prosjektet har utgangspunkt i en reguleringsplan for eiendommen på Løren som kontoret utarbeidet med hensikt å omregulere fra industri til boligformål. En fire avdelingers barnehage ble innlemmet i prosjektet på tampen av den politiske behandlingen av saken.

En av utfordringene og premissgivende faktorene i planarbeidet var at det både ligger en høyspent i luftstrekk og i bakken langsetter tomtens vestre side. Dette ble førende med hensyn til hvordan bebyggelsen ble organisert på området, med hovedtyngde langs tomtens nord og østside (felt A og B). Sentralt på eiendommen ligger to mindre punkthus (felt C) og lengste i sør, primært i underetasjen i felt B, ligger barnehagen som slik henvender seg mot sitt eget uteområde i sør.

For å unngå opplevelsen av en mur mot omgivelsene, er bebyggelsen regulert med ulike høyder for å gi en variert og artikulert bygningsprofil. Siktlinjer er innregulert i felt A for å ivareta åpenhet mot nabo i nord og forbindelse mellom hovedinnganger på nordsiden og uteoppholdsarealer i sør. Mellom felt A og B er det en siktlinje og fysisk gangforbindelse ned mot turdraget. Sammenbundne trefelt i teglvolumene tilfører ytterligere artikulering av fasaden i tillegg til høydetrapperingene. Felt C som ligger i kjernen av området er utført med grånet trekledning i termofuru for å få en noe lettere karakter.

Foto:
Tove Lauluten