Rehabilitering boliger Sannerkvartalet

Tilbygg og oppgradering av kvartal på Grünerløkka

Prosjekttype

Boligkompleks

Oppdragsgiver

Fredensborg Eiendomsselskap AS

Areal

Utnyttelse 272 % BRA

Status

Vedtatt rammesøknad

Sannerkvartalet består av eiendommene Sannergata 32, Christies gate 19 og Dælenenggata 40. Oppgaven vår var å se på ulike måter å utnytte potensialet i eiendommene, dvs. vurdere hvordan man innenfor de eksisterende forutsetninger og rammer kunne få inn mer boligareal i et sentralt kvartal i Oslo. Bygningene er tegnet av arkitektkontoret Blakstad og Munthe-Kaas og ble oppført i perioden 1935-1937.

Da vi startet på prosjektet var byggene nedslitt og herjet av blant annet hærverk, og behovet for rehabilitering og oppgradering var stort. Byggenes kvalitet og karakter, grønn mobilitet og sosiale fellesskap var særlig viktige faktorer i arbeidet vårt. I tillegg var det viktig å knytte kvartalet bedre sammen med omgivelsene og skape et mer attraktivt og hyggelig gateplan.

I bakgården foreslo vi et nytt, selvstendig bygg som vil kunne bidra til sonedeling og en annen type dynamikk i utearealene. Tidligere fellesareal på loftene benyttes ikke lenger, og arealet har et potensiale som kan utnyttes til boligareal med hadde liten takhøyde. For å få til et brukbart boareal ble loftene gitt en ny, moderne takform. Takløsningen har store fordeler med hensyn til romlige kvaliteter, og gir bedre utnyttelse av loftsarealet. Takløsningen ivaretar også hensynet til omgivelsene ved at gesimshøyden mot gateplan beholdes. I tillegg foreslo vi ny bruk av fellesarealer som ikke lenger var i bruk, eksempelvis det gamle vaskeriet.

Forhåpningen er at disse tiltakene vil medføre en betydelig økning i bokvalitet, et bedre sosialt og miljø og estetisk oppgradering av bygninger og uterom. Alt dette kan gi positive ringvirkninger for nærmiljøet.

Vi fulgte dette prosjektet til rammetillatelse.

Foto: