Planarbeid skole og barnehage ved Akerselva

Skole og barnehage i bevaringsverdig miljø

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Myren Eiendom AS

Areal

Status

Pågående

Eksisterende bebyggelse på Myraløkka skal omreguleres slik at Den tysk-norske skolen i Oslo kan etablere seg på Sagene. Bygningene i planområdet forteller historien om utviklingen av industrien langs Akerselva og har høy kulturell verdi. Utearealene er i direkte tilknytning til offentlige grøntområder og tursti. Planforslaget tilrettelegger for at eksisterende bygningsmasse kan tilpasses til behovene for barnehage og skole, at det kan oppføres et nytt skolebygg til erstatning for et ikke bevaringsverdige garasjebygg, samt at utearealene oppgraderes til et verdifullt leke- og oppholdsareal for både skolen og nabolaget.

Foto: