Planarbeid Åsveien

Leiligheter i et etablert boligområde i Drøbak

Prosjekttype

Planarbeid

Oppdragsgiver

Åsveien 37 AS

Areal

35 % BYA

Status

Pågående

Intensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 35 nye leiligheter med tilhørende uteområder i Åsveien 37 i Drøbak. Planen vektlegger særlig løsninger som skal bidra til et godt bomiljø. Dette innebærer fokus på sosialt fellesskap, lyse og funksjonelle leiligheter for ulike beboergrupper samt uteområder som innbyr til varierte typer aktiviteter, lek og opphold. Reguleringen vektlegger også fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for bilbruk, og skal bidra til nytenking for integrering av bildeleordninger i en reguleringsplan.

Premissgivende faktorer som støyforhold, kjøreatkomst og topografi, har vært styrende for plassering og utforming av bebyggelsen og uteområdene.

Bebyggelsens arkitektur skal tilpasse seg bebyggelsen i nabolaget med hensyn til utforming, material- og fargebruk. For å oppnå dette deles boligbyggene opp ved hjelp av ulike høyder, retningsendringer og sprang i fasadene, samt ved bruk av ulike farger. For å tiltrekke seg ulike typer beboere, spenner leilighetsstørrelsene fra større duplexleiligheter til små ett-roms. Uteområdene er soneinndelt med blant annet tuftepark og lekeplasser på bakkeplan. Et sentralt element er en felles hagestue som gir et overdekket og lunt oppholdssted for sosialt samvær. Tre takterrasser er tenkt opparbeidet med blant annet pergolaer, plantekasser og solsenger. Beplantning som tilrettelegger for biologisk mangfold er et gjennomgående tema både på bakkeplan og tak.

På grunn av støyforholdene forbundet med tilgrensede veier, har en støyskjerm vært et nødvendig grep i planarbeidet. Et viktig fokus har vært at støyskjermen skal få en fin og bevisst utforming som henger sammen med bebyggelsen for ikke å framstå som en mur.

For å oppnå de gode kvalitetene nevnt over har Koi fargestudio utformet fargekonseptet og Grindaker landskapsarkitekter har utformet uteområdene.

Vi håper og tror at dette planarbeidet vil danne grunnlaget for et attraktivt og hyggelig sted å bo som vil berike nabolaget.

Foto: